ကိုအံ့မင္းညိဳ၏ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားျခင္း

Inequation နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ကိုအံ့မင္းညိဳက အခုလိုေမးပါတယ္။
x2 + 2hx + c2 ကုိရွင္းရင္ ရမယ့္ညီမွ်ျခင္းကုိ သိလုိပါတယ္...။ quadratic ကုိသံုးမယ္ဆုိရင္ တူညီပါ သလား..။ ဒါမွမဟုတ္ x = - h ± (h2-c2) ကုိရပါသလား..။ ရွင္းျပေစခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ...။

ကိုအံ့မင္းညိဳ ေမးတာ x2 + 2hx + c2 = 0 ရဲ့ roots ကိုေမးတာလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္ completing square method ကိုသံုးၿပီး ရွင္းပါတယ္။


x2 + 2hx + c2 = 0 h,c Є R=the set of real numbers
x2 + 2hx = - c2
x2 + 2hx + h2 = h2- c2
(x + h)2 = h2- c2x + h = ± (h2-c2)
x = - h± (h2-c2)
If h2 - c2 0, the roots are real.
If h2-c2 the roots are complex.

Wolfram Alpha ၏ Result

Input:Geometric figure:

Circular Cone

Integer Solution:

Solutions for the variable x:


Implicit derivatives:
စာဖတ်သူ၏ အမြင်ကို လေးစားစွာစောင့်မျှော်လျက်!
أحدث أقدم