Showing posts with the label ဆယ္တန္းသခၤ်ာေမးခြန္း

Sample Math Paper (2) - Section (C) Solution

ဒီေနရာမွာ တင္ေပးလိုက္တဲ့ ေမးခြန္းရဲ့ section (C) အေျဖျဖစ္ပါတယ္။ Section (C) 11. (a) In the diag…

Sample Math Paper (2) - Section (B) Solution

ဒီေနရာမွာ တင္ေပးလိုက္တဲ့ ေမးခြန္းရဲ့ section (B) အေျဖျဖစ္ပါတယ္။ Section (B) 6.  (a) Given that…

Sample Math Paper (2) - Section (A) Solution

👉 ဒီေနရာမွာ တင္ေပးလိုက္တဲ့ ေမးခြန္းရဲ့ section (A) အေျဖျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းက ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသား…

Answer for 2019 Sample Question : Section (C)

ဒီေနရာမွာ တင္ေပးခဲ့ေသာ Section (C) ေမးခြန္းရဲ့ အေျဖျဖစ္ပါတယ္။ Section (A) ရဲ့ အေျဖကိုေတာ့ ဒီေနရာမွ…

Load More That is All